Alexey Ilin
Founder/Principal
Yulia Krylova
Office Manager
Igor Simoroz
Сhief Project Architect
Galina Chembaeva
Сhief Project Architect
Yana Elnikova
Lead Architect
Anastasiya Kuprin
Lead Architect
Maria Smurygina
Lead Architect
Marina Dolgova
Lead Architect
Elena Dyakonova
CGI-designer
Veronika Kovachyova
Architect
Alexandra Anikeeva
Architect
Diana Denisova
Architect
Ivan Rezvyakov
Architect
© Alexey Ilin 2021